Συγκροτήθηκε από την υφυπουργό Παιδείας Ζ. Μακρή   η Επιστημονική  Επιτροπή  για την προετοιμασία και εποπτεία της διεξαγωγής σε εθνικό επίπεδο των εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα (Ελληνική Pisa), οι οποίες θα διεξαχθούν   σε μαθητές/-τριες της Στ’ Δημοτικού και της Γ’ Γυμνασίου.
Έργο της επιτροπής είναι η ομαλή, ασφαλής και άρτια διοργάνωση της διεξαγωγής σε εθνικό επίπεδο των εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα.
Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτή.
Ειδικότερα, η Επιτροπή έχει ως εξής:

Ηλίας Ματσαγγούρα του Γεωργίου, Πρόεδρος της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Αποστολόπουλο του Δημητρίου, μέλος του Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., Σ.Ε.Ε. ΠΕ04,
Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος του Δημητρίου, μέλος του Συμβουλίου…