11-10-22 Δημοσίευση ηλεκτρονικών εκδόσεων του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ 

Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη, δημοσίευσε δύο νέες εκθέσεις της σειράς: Facts & figures.

Η πρώτη έκθεση με τίτλο ‘’The Structure of the European Education Systems-2022/2023: Schematic Diagrams”, η «Δομή των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Συστημάτων-2022/2023: Σχηματικά Διαγράμματα» δίνει μία σχηματική απεικόνιση των διαφορετικών δομών εκπαίδευσης και των διαφορετικών μοντέλων οργάνωσης της εκπαίδευσης στην Ευρώπη, από το νηπιαγωγείο μέχρι και την τριτοβάθμια.  Για την κατανόηση και οπτική απεικόνιση αυτών των μοντέλων περιλαμβάνονται χάρτες και εθνικά σχηματικά διαγράμματα μαζί με οδηγό για την ανάγνωσή τους. Ο αναγνώστης θα έχει, λόγου χάρη, οπτική εικόνα τριών διαφορετικών μοντέλων οργάνωσης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη όπως είναι η ‘ενιαία δομή της βασικής εκπαίδευσης’, ‘ο ενιαίος κορμός μαθημάτων’ και η ‘διαφοροποιημένη εκπαίδευση’.

Οι αναγνώστες μπορούν να αναζητήσουν την έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου  ΕΥΡΥΔΙΚΗ, στους συνδέσμους:  

https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/structure-european-education-systems-20222023-schematic-diagrams

Η δεύτερη έκθεση με τίτλο “Compulsory Education in Europe-2022/23”, η «Υποχρεωτική Εκπαίδευση στην Ευρώπη -2022/2023»»,  χαρτογραφεί τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, την  ηλικία που αρχίζει και ολοκληρώνεται. Διαπιστώνεται, για παράδειγμα, ότι στα περισσότερα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα, η υποχρεωτική εκπαίδευση ξεκινά με την πρωτοβάθμια, από την ηλικία των έξι. Το εκπαιδευτικό σύστημα με τη μεγαλύτερη σε διάρκεια υποχρεωτική εκπαίδευση είναι η Γαλλία, όπου διαρκεί 15 χρόνια

Η έκθεση είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου  ΕΥΡΥΔΙΚΗ, στον σύνδεσμο: 

https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/compulsory-education-europe-20222023

Οι εκθέσεις αφορούν τις 37 Ευρωπαϊκές χώρες (39 εκπαιδευτικά συστήματα) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus + της Ε.Ε.

1. Compulsory education in Europe 2022-2023

2. The structure of the European systems